Privatlivspolitik for Dictus SUN
leveret af Dictus ApS

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dictus ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Dictus ApS
Adresse: H. J. Holst Vej 3-5C, 2605 Brøndby
CVR: 34727791
Telefonnr.: +45 3636 0002
Mail: info@dictus.dk
Website.: www.dictus.dk

Introduktion

Dictus SUN er et tale-til-tekst-program, der giver dig mulighed for at skrive tekster med din tale på en let og hurtig måde.

Når du bruger Dictus SUN, opbevarer og behandler vi en række oplysninger om dig. Dette dokument beskriver vores privatlivspolitik, hvilke personoplysninger vi indsamler, når du bruger Dictus SUN, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Ved at bruge Dictus SUN accepterer du, at personlige oplysninger om dig kan indsamles, behandles og bruges i henhold til denne privatlivspolitik.


Vi indsamler følgende oplysninger om dig:

Når du bruger Dictus SUN, gemmer vi følgende oplysninger om dig:


Formålet med dataindsamlingen

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er:


Vi behandler kun relevante persondata:

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Når du bruger genkenderen, opbevarer vi dine persondata i 6 måneder, herefter bliver brugernavnet pseudonymiseret. Lydoptagelsen og den tilhørende tekst klippes i mindre bidder, 10% slettes, og rækkefølgen randomniseres, så det ikke længere er muligt at genskabe den originale lydfil/tekst.


Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at der alene indsamles den datamængde, der er nødvendig. Det sikres også automatisk, at omfanget af behandlingen ikke er unødigt stort, og opbevaringstiden ikke er for lang.


Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine persondata, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine oplysninger.


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine persondata.


Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til data. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine persondata ved hjælp af kryptering.


Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at få slettet dine persondata, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.


Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Hvis det drejer sig om dine loginoplysninger, med hvilke du har fået adgang til Dictus SUN, bedes du selv rette disse oplysninger, alternativt henvende dig til udbyderen. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.